top of page
human-factors-training-Jacqueline_Kroker

Jacqueline Kroker
(geb. Möller)

  • Gründerin von Human Factors Training 

  • CRM / Human Factors -Trainerin seit 2018 

  • Fluglotsin 

  • Offizierin bei der Luftwaffe  

  • Politikwissenschaftlerin (M.A. International Relations) 

  • Human Resource Management & Talentmanagement (MBA) 

bottom of page